HOSPICEZORG

Warm, Waardig en Waardevol

Zorg in de laatste levensfase.

Lees Meer

ANBI instelling Stichting Hospicezorg Waalwijk en Omstreken

Doelstelling

Het doel van de Stichting is de exploitatie van een hospice, bedoeld voor palliatief terminale gasten. In het algemeen gaat het om de zo optimaal mogelijke zorg voor gasten met een naar verwachting beperkte levensduur. De Hospice beschikt over gekwalificeerde verpleegkundigen en artsen. Tevens zijn er een tachtigtal vrijwilligers actief. De Hospice heeft de kwalificatie “High Care” hospice verkregen, een keurmerk dat reeds driemaal werd toegekend.

Algemene gegevens

Naam ANBI:

Stichting Hospicezorg Waalwijk en Omstreken

Ook bekend als:

Hospice Francinus de Wind

ANBI sinds:

1 januari 2008

Telefoonnummer:

0416-315800

K.v.K:

18062194

RSIN/ Fiscaal nummer:

809808742

Website adres:

www.hospicefdw.nl

Adres:

Eikendonklaan 4

Postcode:

5143 NG

Plaats:

Waalwijk

E-mail:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Verantwoording

Bestuur

De Stichting Hospicezorg is opgezet als een samenwerkingsverband tussen:

-             Thebe Thuiszorg Midden-Brabant BV

-             Stichting Schakelring Waalwijk

-             LHV Huisartsenkring Midden-Brabant

-             De Stichting Cini de Wind te Waalwijk

Bestuurssamenstelling tot 31 dec 2016

Prof. Mr. H.M.N. Schonis, voorzitter (namens Stichting Cini de Wind)

De heer J.J.B. van Kleef R.A. penningmeester

De heer J. Heijster, internist (namens Stichting Cini de Wind)

De heer J.A.J. Moolenschot (namens Stichting Schakelring)

Mevrouw M. Eikenaar - Megens (namens Thebe Thuiszorg)

Drs. N.J.M. Kramer, arts, secretaris (namens huisartsenkring Midden-Brabant)

Drs. C.J. de Jager, arts (namens huisartsenkring Midden-Brabant)

De heer Bogers is in 2016 teruggetreden. In zijn plaats is benoemd de heer J. Heijster, internist, namens de Stichting Cini de Wind. Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden.

Beleid

Zorg in 2016 In 2016 verbleven 103 gasten in hospice Francinus de Wind. De gasten verbleven gemiddeld 26 dagen. Van de 92 overleden gasten was de gemiddelde verblijfsduur 25 dagen. Zes gasten zijn in 2016 met ontslag gegaan. Oncologische aandoeningen was voor 85% van de gasten de onderliggende diagnose voor opname. Huisartsen verwezen 43% van de gasten door, de overige gasten kwamen via het ziekenhuis. In totaal zijn 2461 zorgdagen gerealiseerd met een gemiddelde bedbezetting van 6,7 van de 8 bedden. De geestelijk verzorger Francijn van Eersel is met pensioen gegaan. Haar funtie is overgenomen door Cia van Woezik.

Zorg in 2015
In 2015 werden onze gasten in een vroeger stadium verwezen naar de hospice. Dit resulteerde in een gemiddelde ligduur van 44 dagen. Oncologische aandoeningen kwamen voor bij ruim 85 procent van onze gasten. Daarnaast was sprake van gasten met hartfalen en spierziekten. De gemiddelde bezetting bedroeg circa 7,3 bedden op jaarbasis. Circa een derde deel van de gasten werd behandeld door de eigen huisarts. De vaste medische staf had de zorg voor de andere gasten. De medisch coördinator dr Raeven is terug getreden op grond van zijn leeftijd. Zijn functie is overgenomen door dr Engelenburg.

Zorg in 2014

In 2014 verbleven 103 gasten in hospice Francinus de Wind. De gemiddelde ligduur was 25 dagen. Meer dan 80 procent van de gasten leed aan oncologische aandoeningen. Daarnaast werden gasten opgenomen met spierziektes, hartfalen en long falen. Gemiddeld werden over het gehele jaar gemeten 6,8 van de 8 bedden bezet. Naast zorg op medisch terrein wordt aandacht geschonken aan paramedische, psychosociale en sociale zorg. De bijstand door de geestelijke verzorger wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk.

Beleidsplannen

Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het vastgestelde beleidsplan 2014- 2018 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. Daarop is in 2014 een stilteruimte gebouwd.

Het zorgbeleid is gericht op het in stand houden en verbeteren van de kwaliteit en om palliatief terminale zorg te leveren volgens de standaarden van een High Care hospice. Hiervoor zijn onder andere twee seniorverpleegkundigen en een preventiemedewerker aangenomen. Eind 2014 is voor de derde maal het keurmerk Palliatief Terminale zorg behaald.

Financiering

De financiering van de exploitatie is een punt van grote zorg. Het daaruit te ontvangen bedrag leek onvoldoende om de exploitatie in 2015 te bekostigen. Het begrote tekort werd echter teniet gedaan door een éénmalige vergroting van de vergoeding op grond waarvan alle verblijf vergoed werd. Voor 2016 is wederom een groot tekort € 144.000,= begroot. Diverse pleidooien om een structureel kostendekkende exploitatie mogelijk te maken hebben niet tot een positief resultaat geleid. Het bestuur zet zijn inspanningen voort. Naar het zich laat aanzien zal ook na 2016 geen verbetering in de financiering optreden en moet derhalve met aanzienlijke tekorten rekening gehouden worden.

Financiële verantwoording

Bestuurskosten

Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden.

 

Verkorte staat van baten en lasten 2016.

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg

105.606,00

Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld

90.295,00

Overige opbrengsten

1.708,00

AWBZ-vergoeding via Schakelring

858.319,00

Totaal baten

1.057.617,00

Uitgaven

Personeelskosten

712.056,00

Huishoudelijke kosten en voeding

50.144,00

Genees-, verpleeg-, en verzorgingsmiddelen

10.670,00

Algemene kosten

50.464,00

Andere exploitatiekosten

222.909,00

1.046.242,00

Het in 2015 en 2016 behaalde batig saldo zal geheel worden aangewend ter dekking van het in 2017 naar verwachting te lijden tekort. Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

 

Verkorte balans per 31-12-2016

- vaste activa

862.180,00

- vlottend actief

523.005,00

Totaal actief

1.385.185,00

- langlopende schulden

720.000,00

- overige schulden

130.710,00

- eigen vermogen en gereserveerde gelden

534.475,00

Totaal passief

1.385.185,00

 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2015

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg

102.610,00

Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld

94.285,00

Overige opbrengsten

5.333,00

AWBZ-vergoeding via Schakelring

951.782,00

Totaal baten

1.151.010,00

Uitgaven

Personeelskosten

694.111,00

Huishoudelijke kosten en voeding

45.901,00

Genees-, verpleeg-, en verzorgingsmiddelen

32.090,00

Algemene kosten

57.708,00

Andere exploitatiekosten

221.463,00

1.051.273,00

Het in 2015 behaalde batig saldo zal geheel worden aangewend ter dekking van toekomstie tekorten.
Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

Verkorte balans per 31-12-2015

- vaste activa

1.555.715,00

- vlottend actief

316.893,00

Totaal actief

1.872.608,00

- langlopende schulden

840.000,00

- overige schulden

189.420,00

- eigen vermogen en gereserveerde gelden

843.188,00

Totaal passief

1.872.608,00

 

 

Verkorte staat van baten en lasten 2014

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg

102.989,00

Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld

98.276,00

Overige opbrengsten

4.092,00

AWBZ-vergoeding via Schakelring

895.049,00

Totaal baten

1.100.406,00

Uitgaven

Personeelskosten

653.378,00

Huishoudelijke kosten en voeding

43.063,00

Genees-, verpleeg-, en verzorgingsmiddelen

54.036,00

Algemene kosten

62.260,00

Andere exploitatiekosten

253.703,00

1.066.440,00

Het in 2014 behaalde batig saldo zal geheel worden aangewend ter dekking van toekomstie tekorten.

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

Verkorte balans per 31-12-2014

- vaste activa

1.626.498,00

- vlottend actief

155.252,00

Totaal actief

1.781.750,00

- langlopende schulden

960.000,00

- overige schulden

124.500,00

- eigen vermogen en gereserveerde gelden

697.250,00

Totaal passief

1.781.750,00

 

 

2013

Zorg in 2013

De zorg in 2013 verschilt niet veel met het jaar 2012. Er zijn wel meer gasten opgenomen. In 2013 verbleven 91 gasten in de hospice. De gemiddelde ligduur was 30 dagen. Meer dan 80 procent van de gasten leed aan oncologische aandoeningen. Daarnaast werden gasten opgenomen met neurologische aandoeningen, hartfalen en long falen. Gemiddeld werden over het gehele jaar gemeten 6,5 van de 8 bedden bezet.

Beleidsplannen

Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het onlangs vastgestelde beleidsplan 2014 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan het voornemen een stilteruimte toe te voegen aan de uitrusting van de hospice. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt door de architect en is een aanvang gemaakt met de bouw. De bouw zal naar verwachting in de tweede helft van 2014 gereed zijn. In 2013 is een begin gemaakt in de vervanging van de inventaris en is de zusterpost aangepast.

Financiële verantwoording

Bestuurskosten

Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden

Verkorte staat van baten en lasten 2013

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg

109.814,00

Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld

102.266,00

Bijdrage Stichting Fondsenwerving inzake exploitatie tekort

24.066,00

AWBZ-vergoeding via Schakelring

820.684,00

Totaal baten

1.056.830,00

Uitgaven

Personeelskosten

657.512,00

Huishoudelijke kosten en voeding

45.099,00

Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen

45.121,00

Algemene kosten

74.969,00

Diverse lasten

3.276,00

Andere exploitatiekosten

230.852,00

1.056.829,00

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven.

Verkorte balans per 31-12-2013

- vaste activa

1.804.733,00

- vlottend actief

232.358,00

Totaal actief

2.037.091,00

- langlopende schulden

1.285.231,00

- overige schulden

148.576,00

- bestemmingsreserve

141.585,00

- algemene reserve

461.699,00

Totaal passief

2.037.091,00

Toelichting

In 2013 ontvangen giften voor specifieke investeringen, zoals van vervanging inventaris, bouw van de stilteruimte en vervanging van de zusterpost, zijn niet in de staat van baten en lasten verwerkt, doch verantwoord in de balans onder investeringen, respectievelijk nog te besteden middelen ten behoeve van investeringen.

 

 

2012

Zorg in 2012

In 2012 werden circa 70 gasten opgenomen. De gemiddelde ligduur was 40 dagen. Meer dan 80 procent van de gasten leed aan oncologische aandoeningen. Daarnaast werden gasten opgenomen met de spierziekte ALS, hartfalen en long falen. Gemiddeld werden over het gehele jaar gemeten 7 van de 8 bedden bezet. Een belangrijk deel van de gasten werd medisch begeleid door de eigen huisarts. De overige gasten door artsen verbonden aan de Stichting Schakelring. Naast zorg op medisch terrein wordt aandacht geschonken aan paramedische, psychosociale en sociale zorg. De bijstand door de geestelijke verzorger wordt mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk.

Beleidsplannen

Het te voeren beleid wordt neergelegd in meerjarenplannen en daarvan afgeleid jaarplannen. In het onlangs vastgestelde beleidsplan 2014 zijn een aantal actiepunten opgenomen met betrekking tot de zorg, de kwaliteit ervan en de inrichting van het hospicegebouw. In aanvulling daarop wordt gewerkt aan het voornemen een stilteruimte toe te voegen aan de uitrusting van de hospice. Inmiddels zijn de plannen uitgewerkt door de architect en wordt nog in 2013 een aanvang gemaakt met de bouw. De bouw zal naar verwachting in de eerste helft van 2014 gereed zijn.

Financiële verantwoording

Bestuurskosten

Het bestuur geniet geen enkele beloning of vergoeding voor zijn werkzaamheden

Verkorte staat van baten en lasten 2012

Ontvangsten

Subsidie VWS palliatieve zorg

112.114,00

Subsidie Stichting Cini de Wind inzake rente en aflossing schuld

106.257,00

Overige opbrengsten

46,00

Bijdrage Stichting Fondsenwerving inzake exploitatie tekort

33.735,00

AWBZ-vergoeding via Schakelring

868.820,00

Totaal baten

1.120.972,00

Uitgaven

Personeelskosten

636.772,00

Huishoudelijke kosten en voeding

49.705,00

Genees- verpleeg- en verzorgingsmiddelen

64.715,00

Algemene kosten

73.086,00

Andere exploitatiekosten

296.694,00

1.120.972,00

Voor het werven van middelen werd geen geld uitgegeven

Verkorte balans per 31-12-2012

- vaste activa

1.801.446,00

- vlottend actief

210.518,00

Totaal actief

2.011.964,00

- langlopende schulden

1.200.000,00

- overige schulden

292.799,00

- eigen vermogen en gereserveerde gelden

519.165,00

Totaal passief

2.011.964,00

 

 

 

 

ANBI Status Fondswerving

ANBI instelling Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk

Doelstelling:

De Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk is opgericht om de financiering van de Hospice Francinus de Wind mede mogelijk te maken. De kosten van de hospice worden slechts gedeeltelijk vergoed via de zorgverzekeraars en WLZ. Voor een belangrijk deel is de hospice van private gelden, donaties en sponsoring, afhankelijk.

Algemene gegevens:

Naam ANBI:

Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk

Telefoonnummer:

0416-315800

K.v.K.

18076240

RSIN/Fiscaal nummer:

814187994

Website adres:

www.hospicefdw.nl

Adres:

Eikendonklaan 4

Postcode:

5143 NG

Plaats:

Waalwijk

E-mail

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bankrekening

NL58 RABO 0155 8852 86 t.n.v. Stichting Fondswerving Hospice Waalwijk

Verantwoording

Bestuurssamenstelling

  • De heer N.A. Splinter, voorzitter
  • Mevr. L. van de Zande-Buys, secretaris
  • Mevr. A. van Dijk, penningmeester
  • De heer R. van Loon, bestuurslid
  • De heer R.H.J. van Schaik, bestuurslid
  • Mevr. M. Kloek van Rooij, bestuurslid
  • De heer W.G.P. Mulder, bestuurslid

De Stichting Fondswerving werd opgericht om de financiering van de Hospice Francinus de Wind mede mogelijk te maken. De kosten van de hospice worden voor een groot deel vergoed via de zorgverzekeraars en WLZ , maar voor een belangrijk deel is de hospice van private gelden, donaties en sponsoring , afhankelijk.

Fondswerving

Het Bestuur en de Ambassadeurs van de Stichting Fondswerving streven ernaar om langjarige relaties met begunstigers aan te gaan, zowel met bedrijven als met particulieren. Dit wordt bereikt door het werven van Vrienden en Donateurs . Daarnaast worden eenmalige donaties en evenementen vanuit de lokale gemeenschap gestimuleerd.

Resultaten 2016

Financiele verantwoording

Verkorte STAAT BATEN EN LASTEN St Fondswerving Hospice 2016

Ontvangsten:

Ontvangsten uit fondswerving

 

Totaal baten

€  70.130,00

Uitgaven:

Lasten fondswerving

€  1.022,00

bijdrage Hospice

€  59.952,00

overige lasten

  €  6.329,00

   

rente-inkomsten

€ 7.132,00

bankkosten

€ 320,00

SALDO BATEN-LASTEN     

  € 9.639,00

Dit positieve saldo werd toegevoegd aan de fin. reserves van de St Fondswerving

BIJDRAGEN HOSPICE ten laste van de fin. reserves in 2016:              

Verzekeringen                 

  € 15.000,00

Noodzakelijke hulpmiddelen

  € 9.952,00

Schenking hospice

€ 50.000,00

Totaal

€ 74.952,00

Verkorte BALANS St Fondswerving per ultimo 2016

vorderingen

  €   8.482,00

 

 Alg. reserves

 

liquide middelen    

  € 1.051.763,00

                      

 Bestemmingsreserves     

  € 959.959,00

     

 Overige

  €    100.286,00

Totaal activa

  € 1.060.245,00

 

 Totaal Passiva

  € 1.060.245,00

Toelichting: De liquide middelen betreffen deposito’s en een spaarrekening bij de Rabobank . De reserves zijn bestemd voor groot en klein onderhoud, vervanging inventaris, renovaties, en jaarlijkse exploitatiebijdragen.      

 

 

Resultaten 2015 

Financiële verantwoording

Verkorte STAAT BATEN EN LASTEN St Fondswerving Hospice 2015

Ontvangsten:

Ontvangsten uit fondswerving

 

Totaal baten

  € 167.928

Uitgaven:

Lasten fondswerving

  €  8.010

bijdrage Hospice

€  54.734

overige lasten

  €  3.704

   

rente-inkomsten

€ 11.519

bankkosten

€ 399

SALDO BATEN-LASTEN     

  € 112.600

Dit positieve saldo werd toegevoegd aan de fin. reserves van de St Fondswerving


BIJDRAGEN HOSPICE ten laste van de fin. reserves in 2015:              

Verzekeringen                 

  € 15.000

Noodzakelijke hulpmiddelen

  € 8.000

Bijdrage exploitatiekosten

€ 62.000

Totaal

€ 85.000

Verkorte BALANS St Fondswerving per ultimo 2015

vorderingen

  €   15.699

 

 Alg. reserves

 

liquide middelen    

  € 1.043.306

                      

 Bestemmingsreserves     

  € 992.225

     

 Overige

  €    66.780

Totaal activa

  € 1.059.005

 

 Totaal Passiva

  € 1.059.005

Toelichting: De liquide middelen betreffen deposito’s en een spaarrekening bij de Rabobank . De reserves zijn bestemd voor groot en klein onderhoud, vervanging inventaris, renovaties, en jaarlijkse exploitatiebijdragen.      

Onderkant formulier

Uitgaven:

Lasten fondswerving

  €  8.010

bijdrage Hospice

€  54.734

overige lasten

  €  3.704

   

rente-inkomsten

€ 11.519

bankkosten

€ 399

SALDO BATEN-LASTEN     

  € 112.600

Dit positieve saldo werd toegevoegd aan de fin. reserves van de St Fondswerving

Laatste nieuws van zorg

FONDSENWERVING

Steun Ons

Hospicezorg is geen vanzelfsprekendheid.

Lees Meer

Laatste nieuws Fondsenwerving

­