Welkom in Hospice Francinus de Wind. Hospice Francinus de Wind biedt een nieuw warm thuis met deskundige begeleiding en een respectvolle 24-uurs zorg op individueel niveau. Een waardig alternatief als het thuis niet meer gaat.

Het bereiken van een zo hoog mogelijke kwaliteit in de nog resterende levensdagen staat centraal. Er wordt zoveel mogelijk ingespeeld op uw persoonlijke wensen en die van uw naasten. Zolang uw keuzes geen overlast veroorzaken voor andere gasten of de veiligheid in het geding laten komen, is er weinig dat niet gerealiseerd kan worden.

Het is van belang dat u uw wensen kenbaar maakt. Alle wensen met betrekking tot de zorg tijdens uw verblijf en wensen rondom het levenseinde zijn bespreekbaar. Dat geldt ook voor de wens voor euthanasie.

Zorgvisie

De zorgvisie vormt het uitgangspunt voor de zorgverlening binnen de hospice. Het uitgangspunt is dat sterven het natuurlijk einde is van een mensenleven, waarbij sterven in de eigen vertrouwde omgeving zo mogelijk de voorkeur heeft. Indien dit door omstandigheden niet kan, wil hospice Francinus de Wind een alternatief bieden waarin de thuissituatie zoveel mogelijk benaderd wordt.

De zorgverlening wordt geboden aan mensen met alle mogelijke overtuigingen. Bij de zorgverlening staat niet het sterven voorop, maar kwaliteit van leven in al haar aspecten, en menswaardigheid tot aan de dood.

U als mens staat voorop. Wij spreken daarom over onze gasten bij ons in zorg. Echter in onze medische zorg spreken wij van patienten.

Hospice en ethiek

Naast de lichamelijke aspecten van de behandeling, zal er ook veel aandacht uitgaan naar de sociale, psychische en spirituele vraagstukken.

Vragen die tijdens uw verblijf kunnen ontstaan op het vlak van b.v.;

 • Wel of geen euthanasie
 • Wel of geen palliatieve sedatie en wat zijn dan de voor en nadelen.
 • Moet er bij urgentie nog gereanimeerd worden. De hospice gaat ervan uit dat een plotseling onverwacht overlijden een natuurlijk proces is wat verder lijden mogelijk kan besparen.
 • Het stoppen of starten van een medisch of nieuw medisch beleid of therapie zal steeds weer besproken worden en goed afgewogen alvorens deze wordt ingezet. Uw lichamelijke en geestelijke aspecten worden hierbij altijd in ogenschouw genomen.
 • De kwaliteit van leven, en hoe kunnen wij u hierin tegemoet komen of ondersteunen.

In dit soort ethische kwesties is het belang van het individu altijd belangrijker dan het routinematig toepassen van medische protocollen.

Het team

U zult in de hospice veel verschillende mensen ontmoeten die in nauwe samenwerking met elkaar 24 uur per dag zorg kunnen bieden.

 • Het team bestaat uit 10 verpleegkundigen en circa 80 vrijwilligers onder leiding van algemeen manager Baukje Lycklama à Nijeholt. Er is 24 uur per dag minimaal één verpleegkundige aanwezig.
 • Van 9.00 uur tot 21.00 uur zijn vrijwilligers aanwezig die de verpleegkundige ondersteunen. 
 • De verpleegkundigen herkent uw aan de oranje badge en de vrijwilliger aan de witte badge. Op het fotobord in de hal kunt u zien wie er die dag aanwezig is. 
 • Om de continuïteit van zorg te waarborgen zijn de overdrachtsmomenten gepland om 7.00 uur, 9.00 uur, 13.00 uur, 17.00 uur en 23.00 uur. 
 • Tijdens uw verblijf krijgt u twee Eerst Verantwoordelijke Verpleegkundigen (EVV-er) toegewezen. Zij zullen uw aanspreekpunt binnen de hospice zijn. Daarnaast kunt u te allen tijde een beroep doen op de verpleegkundige van dienst.

De medisch coördinatoren zijn

 • Dr. G. Neijens, Specialist Ouderen Geneeskunde en kaderarts Palliatieve Zorg
 • Dr. P. Engelenburg, Huisarts met aantekening Palliatieve Zorg
 • Dr. S. Pathemos, Specialist Ouderen Geneeskunde en kaderarts Palliatieve Zorg

Uw eigen huisarts kan behandelaar blijven, zo ook andere hulpverleners uit de thuissituatie.

De geestelijk verzorger

 • Hospice Francinus de Wind heeft voor acht uur per week een geestelijk verzorger, Cia van Woezik.

De huishoudelijk medewerkers

 • Daarnaast beschikken wij drie uur per dag over huishoudelijke hulp: Mieke en Ria. Zij zorgen voor een schoon sanitair en schone vloeren.

Diensten die wij betrekken vanuit verpleeghuis Eikendonk

 • Wij maken gebruik van de diensten van de verpleeghuisartsen en diverse andere hulpverleners, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog en logopedist.

Dag van Opname

Op de dag van opname zullen uw behandelend arts en de verpleegkundige een gesprek met u en uw naasten voeren. Tijdens dit gesprek zullen zij vragen stellen over uw ziekteproces en wat dit voor u en uw naasten betekent. Ook uw wensen ten aanzien van de zorg zullen besproken worden. 

 

Het zorgplan

Op basis van uw wensen en behoeften zal in overleg met u een zorgplan worden opgesteld. Na een week volgt een evaluatiegesprek met u, uw naasten en een verpleegkundige over uw verblijf in de hospice. Het zorgplan vormt de basis voor de te verlenen zorg. Dagelijks zal de verpleegkundige beoordelen of het plan aangepast moet worden. Een paar keer per week kan de verpleegkundige hierbij een vragenlijst gebruiken. Deze vragenlijst kan beter inzicht geven over hoe het met u gaat. Elke week, op dinsdagmiddag, wordt de zorg besproken met alle betrokken hulpverlenders  in het multidisciplinaire overleg. Veranderingen in uw zorg zal de verpleegkundige en/of arts met u en eventueel uw naasten bespreken. 

U en/of uw naasten hebben de mogelijkheid in uw digitale zorgdossier  de verpleegkundige rapportages en het verpleegplan te lezen via het internet. Om dat te kunnen moet u, of een door u aangewezen naaste, een account aanmaken op Caren via de beveiligde internetsite www.carenzorgt.nl. U ontvangt van ons een uitnodigingsbrief met daarin een code waarmee u Caren kunt activeren. Hiermee kan er voor altijd, ook na overlijden, in uw zorgdossier gelezen worden. Tenzij het account wordt opgeheven door degene die het heeft aangemaakt. Als u Caren voor de eerste keer gebruikt wordt er aan de hand van een filmpje uitgebreid uitgelegd wat Caren is, hoe Caren werkt en wat u er mee kunt als gast en als naaste. Er is de mogelijkheid om via Caren vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen. De verpleegkundigen zullen mondeling reageren. Team hospice Francinus de Wind verkiest persoonlijk contact boven schriftelijke communicatie via het zorgdossier.

Het medisch dossier is eigendom van de arts. Samen met uw arts kunt u, uw medisch dossier inzien.

 

Wanneer mensen in de hospice komen hebben zij veelal een onrustige periode achter zich. Vaak komt met de "rust" in de hospice allerlei vragen naar boven: "Hoe met het nu verder met mijn man, vrouw, ouders of kinderen?  Waarom overkomt mij dit? Hoe houd ik de regie als ik steeds zwakker word? Wie of wat kan mij houvast geven? Wat gebeurt er met mij als ik sterf?"

Cia van Woezik is als geestelijk verzorger verbonden aan hospice Francinus de Wind en is op dinsdag en vrijdagochtend aanwezig. Zij luistert en probeert u te helpen om uw weg te vinden in alle vragen en onzekerheid. Zij volgt daarin uw eigen kijk op het leven. Zij is beschikbaar voor alle gasten en hun naasten, ongeacht geloof of levensbeschouwing. Cia streeft ernaar in de eerste week van opname kennis te maken.

 

Complementaire zorg betekent aanvullende zorg en is eveneens gericht  op kwaliteit van leven. Klachtenbehandeling en Ontspanning speelt daarbij een rol . Complementaire zorg kent veel vormen . Bij Hospice Francinus de Wind werken we vooral met ontspanning via muziek, voetreflex massage en aromazorg. Daarnaast is een behandeling van een schoonheidsspecialiste mogelijk.                                                                                                                       

Iedere woensdag avond verzorgt een vaste vrijwilligster voor alle gasten die dit wensen een voetreflex massage.    Alle verpleegkundige zijn opgeleid in de basis van voetreflexmassage en krijgen jaarlijks bijscholingen. Massage  kan gecombineerd worden met aromazorg. Aroma's hebben invloed op alle facetten va het leven .(lichaam , geest , ziel)  Aromazorg kan bijdrage aan welbevinden en comfort van de gasten . Bij de keuze van de geur wordt rekening gehouden met toepasingsmogelijkheden en de voorkeur van de gast. Eerst wordt een anamnese afgenomen  en laten we de gast de geur ruiken. 

Aanvullende zorg kan ons raken op een bijzondere manier. Aanraken en aangeraakt worden kan een diep gevoel geven van erkenning rust en vertrouwen.

 

Vrijwilligers

Vrijwilligers werkzaam in de hospice, zijn onderverdeeld in groepen. De grootste groep vrijwilligers ondersteunen de verpleegkundige in de zorg. Daarnaast zijn er vrijwilligers die zich bijvoorbeeld richten op administratieve- of onderhoudszaken.

Voor uw daginvuling kunt u ook een beroep doen op de vrijwilligers of de activiteiten die georganiseerd worden in het nabij geleden verpleeghuis Eikendonk.

 

Familie en vrienden

Familie, vrienden en kennissen zijn 24 uur per dag welkom in Hospice Francinus de Wind. Wij nodigen uw naasten uit om actief betrokken te zijn bij de zorg en daaraan deel te nemen zoals u dat thuis gewend was, of zoals u dat graag wilt. 

 

Openstelling voordeur

 • Tussen 8.30 en 20.30 gaat de deur automatisch open. In deze periode is er altijd een vrijwilligster op de benedenverdieping die het bezoek ontvangt. Daarnaast krijgt de verpleegkundige en vrijwilliger een melding via de telefoon.
 • Tussen 20.30 – 8.30 kan de voordeur alleen geopend worden door de aanwezige verpleegkundige of vrijwilliger. Wij vinden het prettig in deze periode wanneer wij op de hoogte worden gesteld van uw bezoek.

Meehelpen

Koffie en thee kunt u, of uw familie/ vrienden, gratis uit de keuken halen. Wij stellen het op prijs wanneer de vieze kopjes terug gebracht worden naar de algemene keuken. Het team van professionals en vrijwilligers zijn niet altijd in de gelegenheid om af te stoffen en de bloemen te verzorgen. Ondersteuning hierbij van familie en vrienden voor de bloemen op uw kamer wordt erg gewaardeerd. De houdbaarheidsdatum van producten die bewaard worden in de koelkast op uw kamer worden niet door de verpleegkundigen en vrijwilligers bijgehouden.  

Logeren in de hospice door familieleden en naasten

 • Er kan altijd een opklapbaar bed op uw kamer bij geplaatst worden. Familieleden of  naasten kunnen hier gratis gebruik van maken.
 • Hospice Francinus de Wind heeft twee hotelkamers. Een hotelkamer bestaat uit een bed, kast, tafel, eigen badkamer met douche, wastafel en toilet. 
 • Verder zijn beddengoed en handdoeken aanwezig. 
 • Als uw naaste of kennis gebruik wil maken van een hotelkamer dan kan die gereserveerd worden bij de verpleegkundige. De kosten zijn 10 euro per nacht.

 

Veilig voelen

Het is voor ons zeer belangrijk dat u zich veilig voelt in hospice Francinus de Wind. De 24 uurs aanwezigheid van een verpleegkundige draagt hieraan bij. Zo ook de 24 uurs bereikbaarheid van een arts. Daarnaast is de hospice een onderdeel van het BedrijfsHulpVerleningsplan van verpleeghuis Eikendonk. Alle verpleegkundigen volgen hier een BHV scholing. De brandmeldinstallatie wordt iedere 1e donderdag van de maand gecontroleerd. U kunt hier enige geluidsoverlast van hebben.

Uit preventief oogpunt mag er op de gastenkamers geen kaarsen aangestoken worden en niet gerookt worden. Roken kan in de daarvoor bestemde rookruimte.

Bij brand zal het brandalarm afgaan. De brandweer wordt automatisch gealarmeerd. De verpleegkundige zal ondersteund worden door een BHV medewerker van verpleeghuis Eikendonk. Alle gastenkamers zijn brandwerend voor 30 minuten, hier bent u veilig tot de brandweer komt.

 

Roken

 • Naast de centrale ingang is een woonkamer waar gasten kunnen roken. 
 • Bezoekers mogen gebruik maken van deze woonkamer om te roken, tenzij dit overlast kan geven voor andere gasten (bijvoorbeeld bij een groot aantal bezoekers).
 • Roken en zuurstofgebruik via een zuurstoffles of zuurstofconcentrator is ten strengste verboden.
 • Verder is Hospice Francinus de Wind rookvrij. Ook op de balkons wordt niet gerookt.

 

Maaltijden

De maaltijden in Hospice Francinus de Wind worden bereid in de keuken van verpleeghuis Eikendonk. De warme maaltijd wordt tussen 17.30 en 19.00 geserveerd. De broodmaaltijden en tussendoortjes kunnen op ieder gewenst moment worden gebruikt. Bijzondere wensen m.b.t. het eten en drinken horen wij graag. Tevens is het mogelijk specifiek gewenste producten mee te (laten) nemen, en (gekoeld) te bewaren in het keukenblok op de gastenkamer.

Naasten (1 persoon per gast) kunnen tegen vergoeding gebruikmaken van de maaltijden in de hospice. Wij vragen u contant af te rekenen (€ 3,00 per broodmaaltijd en € 6,00 per warme maaltijd).

Koffie en thee zijn gratis en kunnen altijd in de keuken van de hospice gehaald worden.

 

Kookzondagen

Driemaal per maand wordt er een "Kookzondag" gehouden. Op deze dag wordt een speciaal diner of lunch gekookt door een groep kookvrijwilligers. De maaltijd wordt vanaf 12:30uur geserveerd in de huiskamer of op de gastenkamer zelf. Op de overige zondagen wordt een Happy Lunch georganiseerd. Deze lunch bestaat uit kleine hapjes en speciale broodjes.
Iedere gast mag voor de zondagen één introducé uitnodigen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

Schoonheidsspecialiste en manicure

Op verzoek komt onze schoonheidsspecialiste en/ of manicure naar de hospice. Op uw kamer of in de grote badkamer kan zij u een schoonheidsbehandeling geven.  Dit is ook voor familieleden mogelijk. Voor familieleden en naasten moeten wij een klein bedrag in rekening brengen voor het opnieuw kunnen aanschaffen van materialen. (20 euro)

 

Kapsalon

Hospice Francinus de Wind heeft en vrijwilligster die gediplomeerd kapster is. Via de verpleegkundige kan emt de vrijwilligster een afspraak gemaakt worden. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

U kunt ook gebruik maken van de kapsalon van verpleeghuis Eikendonk. Hieronder vindt u de prijstlijst.

Beschrijving

Prijzen

Permanent inc. watergolven en knippen

54,00

Permanent speciaal incl. watergolven en knippen

65,00

Watergolven

19,00

Model föhnen

15,00

Droog fohnen

5,00

Opkammen

7,50

Opsteken

12,50

Knippen

18,00

High-lights

15,00

Verven incl. watergolven/föhnen (kort haar)

35,00

Verven incl. watergolven/föhnen (lang haar)

40,00

Crèmebehandeling

5,00

Baard knippen

9,00

prijzen kunnen te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

  

 • U kunt gebruikmaken van uw eigen pedicure.
 • De kosten van de pedicure worden alleen vergoed door de hospice als hiervoor een medische indicatie is.
 • Pedicure via verpleeghuis Eikendonk kost 15 euro per behandeling.
 • Een intensieve behandeling kost 22 euro.
 • Hiervoor kunt u een afspraak maken met de verpleegkundige van de hospice. U kunt ook met de verpleegkundige afrekenen.

Telefonische bereikbaarheid

De hospice is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. Het algemene telefoonnummer is 0416-315800.

Wij verzoeken u om uw eigen mobiele telefoon te gebruiken op uw gastenkamer. Heeft u geen mobiele telefoon of u bent niet meer in staat om deze te gebruiken, dan is het mogelijk om een vaste telefoon op uw kamer neer te zetten. De verpleegkundige kan hiervoor zorgen.

Wanneer vanuit de hospice gebeld wordt, krijgt uw familie/ naaste geen nummerherkenning maar de melding: 'onbekend' of 'prive'. Het telefoonnummer is een onderdeel van de telefooncentrale van verpleeghuis Eikendonk.

 

Draadloos internet 

 • U kunt kosteloos gebruik maken van onze wifi. 
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord hangt op het prikbord op de gastenkamer of kunt u opvragen bij de verpleegkundige.

 

Medicijnen en hulpmiddelen

 • Bij opname zullen wij met u bespreken of u zelf uw medicijnen wilt beheren of dat u dit geheel door ons wilt laten verzorgen. 
 • Wij verzoeken u om uw voorraad van alle medicijnen die u gebruikt mee te nemen bij opname. 
 • Uw medicijnen worden door ons besteld bij apotheek Olympia in Waalwijk.
 • Wij zullen u vragen om een automatische incasso voor de apotheek te ondertekenen.

 

Wilsonbekwaamheid

Iemand is wilsonbekwaam als hij/zij:

- Informatie niet kan begrijpen en afwegen

- Niet begrijpt wat de gevolgen zijn van zijn/ haar besluit

- Geen besluit kan nemen

In alle gevallen blijft het uitgangspunt dat een gast zelf beslist en zoveel mogelijk zelf ingeschakeld moet worden. Bij wilsonbekwaamheid wordt een familielid, meestal de 1e contactpersoon de vertegenwoordiger voor u. Als de vertegenwoordiging van de familie niet goed loopt, kan een vertegenwoordiger geregeld worden via een volmacht. Of later een mentor, bewindvoerder of curator laten benoemen door de kantonrechter. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw arts.

 

Kosten

 • Een verblijf in Hospice Francinus de Wind wordt bekostigd vanuit de subsidieregeling Eerste Lijns Verblijf. Deze subsidieregeling wordt sinds 2017 door uw zorgverzekeraar uitgevoerd.
 • De kosten van uw medicijnen en hulpmiddelen worden betaald door uw eigen zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw zorgverzekering, kan het zijn dat enkele medicijnen of hulpmiddelen niet vergoed worden. Een voorbeeld hiervan is paracetamol. Van de Olympia Apotheek in Waalwijk verzoeken wij u een doorlopende machtiging te ondertekenen. De medicijnen die niet door uw zorgverzekering worden vergoed zullen automatisch geincasseerd worden. Bent u het niet eens met het bedrag, dan kunt u binnen acht weken na afschrijving, contact opnemen met uw bank.
 • Wanneer u reeds een WLZ indicatie heeft, zal uw opname vanuit de WLZ bekostigd worden en moet u een eigen, inkomensafhankelijke, bijdrage betalen. U hoeft uw medicijnen en hulpmiddelen niet te bekostigen.
 • Kosten voor bezoek aan een specialist worden door uw eigen zorgverzekeraar vergoed.
 • Familieleden en kennissen kunnen gebruik maken  van enkele diensten van de hospice, zoals het gebruik van een logeerkamer, ontbijt, lunch en diner. Hiervoor is de hospice genoodzaakt kosten in rekening te brengen.

 

Duur van uw verblijf -  overplaatsingscriteria

U kunt te aller tijd zelf beslissen om terug te gaan naar huis. Wij zullen ons best doen om te zorgen voor een adequate opvang.

Wanneer op medische gronden aannemelijk is dat het verwachte overlijden de 3 maanden grens fors overschrijdt, zal het medisch team van artsen, verpleegkundigen, geestelijk verzorger en manager, beslissen of een langer verblijf in de hospice nog zinnig is. In overleg met u en uw naaste zal de arts medisch onderzoek inzetten om vast te stellen of er nog sprake is van een korte levensverwachting. Wanneer de diagnose en onderzoeken uitwijzen dat er na 3 maanden verblijf nog steeds een levensverwachting van 3 maanden is, zal de opname verlengd worden.

 

Uw eigen woning

Wij vragen u om uw eigen woning of huurwoning aan te houden. Indien u overweegt uw eigen woning te verkopen of de huur op te zeggen, kunt u dit overleggen met uw behandelend arts en/ of de manager Baukje Lycklama à Nijeholt.  

  

 

Privacy

Ieder mens heeft recht op privacy. Dat zal niemand bestrijden. Maar om ons werk te kunnen doen hebben we natuurlijk wel een aantal gegevens van u nodig. Met die gegevens gaan we heel zorgvuldig om. Uiteraard registreren we uw naam en adresgegevens. Daarnaast worden in een zorgdossier gegevens verzameld die te maken hebben met bijvoorbeeld uw lichamelijke en/of geestelijke gesteldheid.

Hospice Francinus de Wind mag al deze informatie alléén met uw toestemming vastleggen. In de zorgovereenkomst die u met ons sluit, is toestemming voor het verzamelen van de benodigde informatie geregeld. U heeft in principe het recht uw eigen gegevens in te zien. Wanneer u om inzage vraagt of een afschrift wilt hebben, dan regelen we dat zo snel mogelijk. Dat gebeurt uiterlijk binnen vier weken.

 

Registratie in Patiënt Volg Systeem

Gasten die verblijven in de hospice worden geregistreerd in het Patiënt Volg Systeem (PVS). Dit houdt in dat uw naam, adres en woonplaats worden geregistreerd in een regionaal beveiligd computersysteem.

Dit systeem houdt bij in welke zorgorganisaties bedden vrij zijn. Op deze manier kunnen patiënten in het ziekenhuis snel doorgeplaatst worden naar bijvoorbeeld een hospice of verpleeghuis. Deze gegevens zijn enkel toegankelijk voor transferverpleegkundigen of maatschappelijk werkers in de ziekenhuizen. Als u bezwaar heeft tegen deze registratie, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. Wij zorgen er dan voor dat u niet geregistreerd wordt in PVS.

 

Klachten

Tijdens uw verblijf komt regelmatig ter sprake hoe u de zorg ervaart.
Als u een klacht heeft, dan zouden wij het heel erg waarderen wanneer u dit direct opneemt met de dienstdoende verpleegkundige.
De dienstdoende verpleegkundige kan dan met u op zoek gaan naar een passende oplossing. Indien nodig samen met de algemeen manager en medisch coördinator.
Uiteraard is het ook mogelijk om uw klacht direct schriftelijk te melden, door en brief met uw naam, adres en telefoonnummer te schrijveb aan de klachten functionarisL

Ivonne Jacobs, Eikendonklaan 2, 5143 NG Waalwijk.

 

Aansprakelijkheid

De hospice is niet aansprakelijk (eindverantwoordelijk) voor de gast bij activiteiten buiten de hospice.

 

Nazorg

Na uw verblijf in hospice Francinus de Wind zullen wij nog drie keer contact opnemen met uw eerste contactpersoon. Na 6 weken volgt een uitnodiging voor een gesprek met een van onze medewerkers. Na 7 weken krijgt uw eerste contactpersoon een uitnodiging om een evaluatieformulier van de zorg in te vullen via Palliatieftevreden.nl. Ongeveer drie keer per jaar organiseren wij herdenkingsbijeenkomsten. Uw familie/ naaste zal hiervoor uitgenodigd worden.

 

Vragen? Stel ze ons!

Uw ziekte en de veranderingen en problemen die deze met zich meebrengen kunnen veel vanzelfsprekendheden aan het wankelen brengen. Nieuwe vragen en onzekerheden kunnen uw leven ingewikkeld en onplezierig maken. Schroom niet om uw vragen aan ons voor te leggen. Graag denken wij met u mee en zoeken wij voor u naar de antwoorden op uw vragen en oplossingen voor uw persoonlijke problemen.

 

Inventarislijst gastenkamer

 • Bedscherm 
 • Bed 
 • Tweezitsbank 
 • Fauteuil 
 • Kledingkast 
 • Dressoir 
 • Nachtkastje 
 • Pedaalemmertje 
 • Afstandsbediening van de screen 
 • Staande schemerlamp 
 • Schemerlamp dressoir 
 • Schilderijen met foto’s (twee)
 • Alarmering 
 • Wandtafeltje met twee stoeltjes 
 • Televisie met afstandsbediening 
 • Televisietafel 
 • Plafonnières (twee) 
 • Airconditioning en afstandsbediening 
 • Dagkalender 
 • Waterkoker 
 • Rookmelder
 • Prikbord Inventaris badkamer 
 • Wandkast voor handdoeken e.d. 
 • Toilet en toiletborstel 
 • Wandafvalbakje 
 • Zeepdispenser 
 • Houder papieren handdoeken
 • VLOERTREKKER
 
­